Ông Bùi Minh Hải

Ông Bùi Minh Hải

Tên

:

Bùi Minh Hải

Sinh năm

:

30/08/1976

Số CMND

:

280736972

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : kế toán.

 

 

CCHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ năm 1999 – 12/2017 : Nhân viên, thành viên BKS Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2

* Từ 12/2017 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Nhân viên, thành viên BKS Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2

Chia sẻ:
Tin liên quan