Ông Võ Văn Lãnh

Ông Võ Văn Lãnh

Tên

:

Võ Văn Lãnh

Sinh năm

:

01/01/1963

Số CMND

 

280132872

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản.
- Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ.

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

586.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* 1985 – 1992: Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé.

* 1992 – 1995: Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé (SRP corp.)

* 1995 – 2017: Giám Đốc Công ty Kinh doanh phát triển nhà Sông Bé (sau đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2).Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

* 2017 – 4/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Miền Đông ; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

*.4/2019 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Miền Đông ; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.

 

Chia sẻ:
Tin liên quan