Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông đã được sửa đỗi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông đã được sửa đỗi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/12/2017 ( xem tại đây )

Chia sẻ: