Công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của công ty