Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2018 giảm 74,8% so với cùng kỳ năm 2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2018 giảm 74,8% so với cùng kỳ năm 2017 ( xem chi tiết )

Chia sẻ: