Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32)