Nghị quyết thông qua bổ sung thành viên uỷ ban kiểm toán trực thuộc HĐQT