Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP Miền Đông với các bê