CBTT Biên bản họp HĐQT và BKS lần I nhiệm kỳ (2019-2024) bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS