Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông, sửa đổi lần 8