Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 ( xem chi tiết ) và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020( xem chi tiết )

 

Ngày 28/04/2020, Công ty cổ phần Miền Đông đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại trụ sở công ty, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham dự họp có 07 cổ đông tham dự, đại diện nắm giữ 8.867.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,88 % tổng số cổ phần Công ty.

Cổ đông tham dự đại hội đã nghe trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019... Năm 2019 doanh thu toàn Công ty đạt 433,060 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm, tăng 145% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 11,802 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1,143 đồng/cp. Tại cuộc họp, cổ đông đã có ý kiến xoay quanh các nội dung như đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm qua, phương hướng hoạt động năm 2020. Các ý kiến của cổ đông đều được Chủ tọa trả lời, giải đáp.

Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Thay đổi mô  hình quản trị công ty theo hướng miễn nhiệm Ban Kiểm soát; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu 422 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 16,3 tỷ đồng …

Năm 2020, dự báo là một năm nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện từ đầu năm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế đất nước và họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2020 của Công ty đạt kết quả rất khả quan, lợi nhuận tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông được sự tán thành thông qua của các cổ đông đã góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Chia sẻ: