Điều lệ Công ty cổ phần Miền Đông được sửa đổi, bổ sung lần 5