Điều lệ công ty cổ phần Miền Đông được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7