Điều lệ Công ty CP Miền Đông đã được sửa đỗi, bổ sung lần 4 theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 29/12/2017

Điều lệ Công ty CP Miền Đông đã được sửa đỗi, bổ sung lần 4 theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 29/12/2017 ( xem tại đây )

Chia sẻ: