Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2019