Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 58%