Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình lợi nhuận thay đổi so với cùng kỳ