Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2019