Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 và giải trình lợi nhuận sau thuế tăng 29,7% so với cùng kỳ