Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình lợi nhuận thay đổi so với cùng ký