Báo cáo tài chính quý 3/2020 và giải trình lợi nhuận quý 3/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm 2019