Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình lợi nhuận thay đổi so với cùng kỳ năm 2019