BCTC quý 4 năm 2021 và giải trình lợi nhuận thay đổi so với cùng kỳ