CBTT kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019