CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC