CBTT về việc phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Tân Mỹ