Công bố thông tin bổ nhiệm, miễm nhiệm Phó tổng giám đốc công ty