Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2017 và kế hoạch SX