Công bố thông tin phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT