Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019