Công bố thông tin vế việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018