Công ty được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đá xây dựng kích thước (0x40mm; 10x25mm) phù hợp TCVN 7570