Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2018