Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ ( 2019-2024)

Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ ( 2019-2024) , ( xem chi tiết)

  1. Hổ sơ ứng cử viên HĐQT: Đỗ Việt Cường, ( xem chi tiết )
  2. Hổ sơ ứng cử viên HĐQT: Lê Đức Dũng, ( xem chi tiết )
  3. Hổ sơ ứng cử viên HĐQT: Võ Văn Lãnh, ( xem chi tiết )
  4. Hổ sơ ứng cử viên HĐQT: Lê Thị Quyết, ( xem chi tiết )
  5. Hổ sơ ứng cử viên HĐQT: Phan Thị Thanh Xuân, ( xem chi tiết )
  6. Hổ sơ ứng cử viên  BKS : Thân Tuấn Bình, ( xem chi tiết )
  7. Hổ sơ ứng cử viên  BKS : Phan Huy Thuận, ( xem chi tiết )
  8. Hổ sơ ứng cử viên  BKS : Nguyễn Thị Cẩm Vân, ( xem chi tiết )
Chia sẻ: