Đính chính báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022