Giải trình kết quả SXKD quý I/2024 thay đổi so với cùng kỳ