Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 tăng 332% so với cùng kỳ năm 2018