Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

1/ Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 , Tải tại đây 

2/ Qui chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 , Tải tại đây

3/ Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT & BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 , Tải tại đây 

4/ Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017Tải tại đây

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội CĐBT năm 2017 của tổ chức , Tải tại đây 

6/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội CĐBT năm 2017 của cá nhân , Tải tại đây 

7/ Thư đề cử người ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ ( 2014-2019 ), Tải tại đây

8/ Thư ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ ( 2014-2019 ), Tải tại đây 

9/ Thư đề cử người ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ ( 2014-2019 ), Tải tại đây

10/ Thư ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ ( 2014-2019 ), Tải tại đây 

10/ Sơ yếu lý lịch cho ứng cử thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ ( 2014-2019 ), Tải tại đây

 

 
Chia sẻ: