Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức 2021