Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty