Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt