Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021