Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty