Nghị quyết HĐQT về việc mua CP quỹ của công ty CP Miền Đông Đầu tư – Hạ tầng (đợt 2)