Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và soát xét BCTC bán niên 2024