Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021