Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022