Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông cho trả cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020