Nghị quyết về việc thông qua mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Miền Đông – Đầu tư Hạ tầng