Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – CN Đồng Nai